คุ้มครองสิทธิฯ บูรณาการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ บูรณาการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) หาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ดร.โฆษิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และทีมงาน ได้ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมกับ ผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ขอนำข้อมูลและแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไปนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางและบริหารจัดการข้อมูลลูกหนี้ SMEs แต่ละสถานะ เพื่อเป็นข้อมูลในการหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อไป