คุ้มครองสิทธิฯ หารือการขับเคลื่อนภารกิจ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ หารือการขับเคลื่อนภารกิจ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามแผนแม่บทฯ มุ่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสาธารณะ ในคณะกรรมการสมานฉันท์ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference) เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565)

สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้พูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับภารกิจและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยผ่านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ คือ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อสังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565) ทั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมานฉันท์ในประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป