คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น และวิพากษ์ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น และวิพากษ์ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) เตรียมพร้อมประมวลผลข้อมูล เพื่อให้แผนสามารถประกาศใช้ทันในปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ และคณะ ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) และได้รับเกียรติจาก นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด และ นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) และเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่าง ๆ ถึง 320 ท่าน ได้วิพากษ์ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) อีกด้วย โดยหลังจากนี้คณะที่ปรึกษาจะประมวล (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนสามารถประกาศใช้ทันในปี 2566 ต่อไป