คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 7/2564

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรุงเทพมหานคร 1
ครั้งที่ 7/2564 รวมพิจารณาจ่าย 9 เรื่อง เป็นเงินกว่า 4 แสนบาท

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5 – 02 ชั้น 5 อาคารกระทรวงยุติธรรม นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ครั้งที่ 7/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings และมี นายปฐมพร โรจน์เรืองแสง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือและเยียวยา เป็นเลขานุการ
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 20 เรื่อง โดยมีมติพิจารณาให้งดจ่าย จำนวน 6 เรื่อง ยกคำขอ จำนวน 3 เรื่อง ชะลอ จำนวน 2 เรื่อง และพิจารณาจ่าย จำนวน 9 เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,401 บาท

ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล