คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างฯ พื้นที่ภาคกลาง

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. พื้นที่ภาคกลาง

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. พื้นที่ภาคกลาง ผ่านทางออนไลน์รูปแบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย กลุ่มกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นางสาวจรวยพร สุขสุทิตย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. ซึ่งมีการอภิปรายสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. โดยศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ และคณะทำงาน และได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมได้นำเสนอหลักการและเหตุผลของร่างฉบับดังกล่าว รวมทั้งสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในประเด็นเกี่ยวกับการสมัครงานของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าและบังคับย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี และเสนอแนะในประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ เห็นควรเพิ่มผู้แทนภาคประชาสังคมให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ อีกทั้ง มาตรการบังคับทางปกครองควรระบุให้มีความชัดเจน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดมาประมวลเพื่อประกอบการร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. ต่อไป