คุ้มครองสิทธิฯ​ ร่วมกับ​ EU หารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับประเทศ​

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ​ ร่วมกับ​ EU หารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับประเทศ​เกี่ยวกับมิติทางเพศ​ ความหลากหลาย​ และความเท่าเทียมทางเพศ

วันพฤหัสบดีที่​ 27 พฤษภาคม​ 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์​ สุวารี​ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับประเทศ ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการด้านเพศ ของ EU 2021-2025 ผ่านทางออนไลน์ระบบ​ Cisco Webex Meetings เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมไทย- EU เกี่ยวกับมิติทางเพศ ความหลากหลาย และความเท่าเทียมทางเพศ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้​ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ​ ได้ชี้แจงให้ทราบถึงนโยบาย กฎหมาย ผลงานและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของกรมฯ ในประเด็นเรื่องเพศ ความหลากหลาย และความเท่าเทียมทางเพศที่สอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรมไทย- EU เช่น การฝึกอบรมให้ตำรวจปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงมิติทางเพศ การฝึกอบรมให้สื่อมวลชนเคารพการเสนอข่าวที่ต่อความหลากหลายทางเพศ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาในชุมชนในมิติด้านเพศ​ อีกทั้ง​ ยังกล่าวถึงช่องว่างเพื่อการพัฒนางานในอนาคต เช่น การจัดทำสถิติของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ไกล่เกลี่ยให้สามารถไกล่เกลี่ยประเด็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้​ข้อมูลที่ได้จะรวบรวมและนำไปจัดทำร่างแผนฯ ของไทยให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องตามบริบทและความต้องการของประเทศต่อไป