คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนวิถีใหม่

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนวิถีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนวิถีใหม่ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom meetings ซึ่งจัดโดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน ซึ่งมี นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญ และมีประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชน การนำสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและข้อท้าทายเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ( Equal Access to Justice ) ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของประเทศไทย พร้อมทำข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่การประชุมระดับโลกว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน พ.ศ.2564 (2021) ต่อไป