คุ้มครองสิทธิฯ จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มุ่งให้อาสาสมัครยุติธรรม

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มุ่งให้อาสาสมัครยุติธรรม
นำไปใช้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 12)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 12 (ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาและบูรณาการเครือข่าย ภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและบูรณาการระบบเครือข่ายภาคประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และมี ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม (อาสาสมัครคุมประพฤติ) เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กลไกการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน” จากนั้น เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภารกิจเครือข่ายภาคประชาชน และสิทธิประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน” และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจของอาสาสมัครยุติธรรม” นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผน เพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย