คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศ

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศ

และติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธาน และมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ประมาณ 80 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก UPR ฉบับที่ 3 พร้อมพิจารณาจัดทำคำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledges) ของประเทศไทย โดยผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้เสนอให้พิจารณาปรับแก้ถ้อยคำให้มีความกระชับ ถูกต้อง และชัดเจน รวมทั้งเพิ่มข้อมูลที่เป็นพัฒนาการที่สำคัญของประเทศไทย อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (National Recommendations Tracking Database: NRTD) การแก้ไขกฎหมายและศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การเพิ่มเติมผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย การขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การเพิ่มข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะรวบรวมและประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมฯ นำไปปรับปรุงร่างรายงานประเทศฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และจัดส่งไปยังสหประชาชาติตามกำหนดเวลาต่อไป