คุ้มครองสิทธิฯ จัดสัมมนาการดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมจัดสัมมนาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : ทศวรรษใหม่แห่งการดำเนินงาน (วันที่ 3)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย อาทิ UNDP, IOM, ILO, UN Women, UNEP, Unicef, UNESCAP และ UN WGonBHR จัดการสัมมนาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : ทศวรรษใหม่แห่งการดำเนินงาน (UN Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific : The New Decade of Actions?) (วันที่ 3) ผ่านทางระบบออนไลน์

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโรยทราย วงศ์สุบรรณ ที่ปรึกษาโครงการ Freedom Fund เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ “การรับรองการเข้าถึงกลไกการช่วยเหลือเยียวยาของแรงงานข้ามชาติโดยภาคธุรกิจ” คุณร่มฉัตร วชิรรัตนากรกุล เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) และคุณอิสราภรณ์ ดาวราม ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย องค์กร Terre des Hommes หัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก” คุณปีย์ กฤตยากีรณ ผู้จัดการโครงการ องค์กร Solidarity Center หัวข้อ “สุขภาพจิตของแรงงานในช่วงสถานการณ์โควิด” ดร. เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ คุณธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) หัวข้อ “การวัดผลกระทบและความก้าวหน้า: เครื่องมือใหม่ของเอเชีย-แปซิฟิกในการประเมินการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ” คุณกฤติกา วุฒิภัทร์อารีย์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ระเบียบองค์กร และความยั่งยืน บริษัท Li & Fung จำกัด หัวข้อ “ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน” และ ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา อาจารย์ประจำศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dislogue: ACSDSD) หัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจในการส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร”

ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Bangkok Business and Human Rights Week : BBHR Week) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 โดยมี ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก จำนวนประมาณ 3,000 คน เข้าร่วม