คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือเตรียมความพร้อม

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือเตรียมความพร้อม “การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 30”

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 30 (The 30th Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือท่าทีไทย กำหนดบทบาทระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเตรียมการด้านสารัตถะและด้านอื่น ๆ สำหรับการประชุม CCPCJ สมัยที่ 30 ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และการประชุมแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำและกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย ในประเด็นที่ ๕ (agenda item 5) เรื่อง มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและการอพยพ การคุ้มครองสิทธิของบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะเด็กและสตรี ( The thematic discussion on effective measure to prevent and counter the smuggling of migrants, while protecting the rights of smuggled migrants, particularly women and children and those of unaccompanied migrant children) รวมทั้งร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อการจัดทำถ้อยแถลงในประเด็นการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในสถานที่คุมขัง และการดูแลผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ อีกด้วย