คุ้มครองสิทธิฯ ”​เตรียมพร้อมสร้างการรับรู้

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ”​เตรียมพร้อมสร้างการรับรู้ เพื่อก่อเกิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่​ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม”

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ตอน คือ 1.ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน “คนไทย ได้อะไร” 2. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน “รวมพลัง ร่วมใจ เราทำได้” และ 3.ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน “พลังประชาชน เพื่อประชาชน”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น