คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญา​กรุงเทพมหานคร 2 ครั้งที่ 3/2564

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​กรุงเทพมหานคร 2 ครั้งที่ 3/2564
รวมจ่าย 18 ราย เป็นเงินกว่า 6 แสนบาท

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 2 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และมี นายปฐมพร โรจน์เรืองแสง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 20 เรื่อง โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาให้ งดจ่าย จำนวน 2 เรื่อง และพิจารณาจ่าย จำนวน 18 เรื่อง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 658,701.25 บาท
ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล