คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมฯ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการ และได้รับเกียรติจากประธานคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ประจำปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2564 (ช่วงครึ่งปีแรก) พิจารณาแผนฯ ปี 2564 (ช่วงครึ่งปีหลัง) และพิจารณาปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดกรองฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานฯ ปี 2564 (ช่วงครึ่งปีแรก) และเห็นชอบแผนฯ ปี 2564 (ช่วงครึ่งปีหลัง) อีกทั้งเห็นชอบให้มีการปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการคัดกรองฯ โดยเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจาก ผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็น นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดที่เกิดเหตุ หรือ หัวหน้าแผนกนิติเวชในโรงพยาบาลจังหวัดที่เกิดเหตุ เพื่อให้การเก็บพยานหลักฐานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจากผู้แทนยุติธรรมจังหวัด เป็นผู้แทนยุติธรรมจังหวัดที่เกิดเหตุ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคัดกรองทุกข์ ในการตรวจสอบข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อประกอบคำร้องกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ อีกด้วย