คุ้มครองสิทธิฯ เปิดหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (รุ่นที่ 29)

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 29) เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรม

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ดร.โฆสิต สุนิจวิจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 29) ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings โดย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวขอบคุณประธานและผู้เข้าร่วม ซึ่งมี เจ้าคณะแขวง เลขาเจ้าคณะแขวง และเจ้าหน้าที่จากกรมพระธรรมนูญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 รูป/คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นการพัฒนาผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและสามารถจัดตั้งศูนย์ฯ ตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว กรมฯ จึงกำหนดจัดการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ ขึ้น โดยเน้นกระบวนการบรรยายแบบมีส่วนร่วม อภิปรายระดมความเห็น จัดกิจกรรม กลุ่มและฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยในสถานการณ์จำลองแบบไลน์ โดยมีระยะเวลาการอบรม 36 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมฯ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรม และขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ต่อไป