คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 5)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 5) โดยมี นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะกรรมาธิการ ซึ่ง นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน พร้อมด้วย พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติฯ รายมาตราทั้งหมดอีกครั้ง
โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 (3) และมาตรา 10 วรรคสอง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และต่อมาที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติฯ ทุกมาตรา และปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ จะนำร่างพระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป