คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาสังคม

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาสังคม ต่อการจัดทํารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก (UPR) ฉบับที่ 3

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อการจัดทํารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมกัน และมีนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีภาคประชาสังคมจำนวนประมาณ 80 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อท้าทายต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในหลายประเด็น อาทิ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย การแสดงความคิดเห็นและแสดงออก การบริหารจัดการชุมนุม สถานการณ์โควิด สิทธิในที่ดินและชุมชน สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความรุนแรงในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กองทุนยุติธรรม การแก้ไขกฎหมายแรงงาน การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ลี้ภัย ผู้พิการ สตรี บุคคลหลากหลายทางเพศ ฯลฯ ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประชุมจะนำไปประมวลประกอบการจัดทำเป็นร่างรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก UPR ฉบับที่ 3 ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสะท้อนภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้งจะได้นำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป