คุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้บทบาทภารกิจ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้บทบาทภารกิจ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน “การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม (Business For Human Rights and Environment) ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันราอูลวอลเลนเบิร์กว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law: RWI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) เพื่อสร้างความตระหนักแก่ภาคธุรกิจในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

สำหรับการให้ความรู้ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำหน้าที่ของภาคธุรกิจ ผลสำเร็จ และข้อท้าทายตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ ในประเด็นชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อการดำเนินงานขององค์กร และสามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป