คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
และขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ผ่านการประชุมระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 10-06 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร ความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน และขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ รองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นอนุกรรมการ และมี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

สำหรับการประชุมในวันนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้มีการนำเสนอการผลการขับเคลื่อนงานแผนสิทธิมนุษยชนในห้วงปี 2563- 2564 รวมทั้งพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งนำเสนอโดย รศ.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง อาทิ ประเด็นการศึกษาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย มิติด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาผลการติดตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานดังกล่าว รายงานต่อคณะรัฐมนตรี และให้ที่ปรึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และฉบับที่ 5 ต่อไป