คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับ นายถาวร กูลศิริ ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และ พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นเวลา 13.00 น. ประชุมร่วมกับ นายฮาซิม ตะโละดิง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และ พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ซึ่งมี ผู้แทนสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในระดับจังหวัด ตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรม อาทิ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในการจัดทำสำนวน การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตามโครงการค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิ แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา มาตรา 134/1 การผลักดันให้มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา รวมทั้ง ได้สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรกรมฯ ในระดับพื้นที่ อีกด้วย