คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กรณีผู้ต้องหาคดียาเสพติดถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิต

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีผู้ต้องหาคดียาเสพติดถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ N 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีผู้ต้องหาคดียาเสพติดถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิต และมีการเรียกรับเงิน รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธาน และมี ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสภาทนายความ และผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรม ต่อกรณีดังกล่าว ได้แก่ 1) การลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ครอบครัวผู้เสียหาย 2) การรับคำขอรับค่าตอบแทนความเสียหายฯ 3) การคุ้มครองพยาน 4) การรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ รวมถึงได้ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันการซ้อมทรมานโดยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการฝึกอบรม และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการละเมิดในลักษณะนี้ขึ้นอีก โดยเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปตำรวจ รวมถึงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมต่อไป