คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ครั้งที่ 4/2564

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 4/2564 รวมจ่าย 14 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และมี นางสาววราพรรณ บัวสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 20 ราย โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาให้งดจ่าย จำนวน 6 ราย และพิจารณาจ่าย จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 535,133 บาท ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล