คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ ผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ ผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (ด้านกฎหมาย) พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ประชุมบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมกับ นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานคดี ผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผ่านทางออนไลน์โปรแกรม Google Meet เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป่าหมาย พร้อมทั้งประสานและเชิญชวนลูกหนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ หากได้รับข้อมูลและจำนวนลูกหนี้ที่แน่นอนจะนัดหมายเพื่อประชุมร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโอกาสต่อไป