อีมิแน้นท์แอร์ เปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างแอร์ แห่งแรกของภาคใต้ ยกระดับมาตรฐานช่างแอร์ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศแห่งใหม่ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมอีมิเน้นท์แอร์ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 จำนวน 20 คน

นายวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ที่ผ่านมาอีมิแน้นท์แอร์ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศมาโดยตลอด เมื่อปี พ.ศ.2561 ได้มีการเปิดศูนย์ฝึกอบรม  Eminent Exploring Center ซึ่งเป็นศูนย์อบรมช่างเครื่องปรับอากาศแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำหลักสูตร ร่วมกันพัฒนาช่างในสาขาเครื่องปรับอากาศ และได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อยกระดับฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

“สำหรับความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลานั้น ทางอีมิแน้นท์แอร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศในเขตพื้นที่ภาคใต้ จึงได้ประสานงานกับทางสถาบันฯ เพื่อขอจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นยกระดับฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ 2561 ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากช่างแอร์ในพื้นที่เข้าร่วมอบรมมากมาย


ต่อมาทางอีมิแน้นท์แอร์ ได้เล็งเห็นว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ จึงได้ดำเนินการประสานกับทางสถาบันฯ ในการขอพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศอีมิแน้นท์แอร์ภายในสถาบันฯ เพื่อต้องการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะความรู้ ยกระดับมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความชำนาญเป็นช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพ พร้อมได้สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมและทดสอบต่อไปในอนาคต”

นายวีรพล กล่าวต่อว่า ในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำจุดยืนและเป้าหมายที่ตรงกัน ในการพัฒนาและยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศในเขตพื้นที่ให้มีศักยภาพในการให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศ ด้วย 4 หลักสูตรที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และ ระดับ 2, หลักสูตรการฝึกอบรมเครื่องปรับอากาศระบบ VRF  และหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีองค์ความรู้สำคัญต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ที่มีความจำเป็นต่อช่างเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากปัจจุบันเครื่องปรับอากาศได้มีการพัฒนาแบบล้ำหน้า มีฟังก์ชันทันสมัย นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากขึ้น ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ช่างเครื่องปรับอากาศได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้เป็นอย่างดีและมีมาตรฐาน

นอกจากนี้อีมิแน้นท์แอร์ ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ที่จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ทักษะฝืมือในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อยกระดับฝีมือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่เกี่ยวข้องและตอบโจทย์การฝึกอบรมของอีมิแน้นท์แอร์ คือ การแข่งขันสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น

ดังนั้นศูนย์ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศอีมิแน้นท์แอร์ที่จังหวัดสงขลา จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของช่างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝืมือของช่างเครื่องปรับอากาศให้มีมาตรฐาน และสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศได้ในอนาคต