คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลเปิดสนทนากลุ่ม”คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546″

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลเปิดสนทนากลุ่ม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

มุ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา สู่การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หัวข้อ “องค์กรผู้มีหน้าที่รักษาการและองค์กรผู้ทำหน้าที่คุ้มครองพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546” ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน และนายนคร วัลลิภากร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พันตำรวจโทอนุวัฒน์ บัวมณี และว่าที่ร้อยตรีพรศิริ ปุจฉาการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานคุ้มครองพยาน เป็นวิทยากรหลัก และมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ส่งตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัด มณฑลทหารบก กรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและแนวทางการพัฒนางานคุ้มครองพยานของประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน ครอบคลุมทั้งปัญหาจากบทบัญญัติของกฎหมายและปัญหาของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของการคุ้มครองพยาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของงานคุ้มครองพยานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป