คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมพิจารณาศึกษาเรื่องการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมพิจารณาศึกษาเรื่องการบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนฯ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาศึกษาเรื่องการบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เข้าร่วม และรับหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meeting โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมในเรื่องการบริหารจัดการด้านกฎหมายในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามประเด็นและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภาทั้ง 3 แนวทางได้แก่ 1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดำเนินภารกิจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เดิม 2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจออกประกาศและกำกับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และ 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ให้มีหน้าที่และอำนาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักการปารีส ทั้งนี้ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จะสรุปรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป