คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 2/2564 รวมจ่าย 15 ราย เป็นเงินกว่า 8 แสนบาท

จันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยมี นางสาววราพรรณ บัวสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 20 ราย โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาให้งดจ่าย จำนวน 2 ราย ยกคำขอ จำนวน 2 ราย ชะลอ จำนวน 1 ราย และพิจารณาจ่าย จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 817,597.50 บาท

ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล