คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด เพื่อประกอบการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด เต็มข้อมูลและหารือแนวทางแก้ไข เพื่อประกอบการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเติมเต็มข้อมูลและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรพร เล้าวงค์ ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะที่ปรึกษาร่วมรับฟังข้อมูล ซึ่งจัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดย นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ และมี ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 178 คน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในลำดับต่อไปที่ปรึกษาฯ จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว มาประมวลผลและยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจะได้จัดเวทีเปิดรับฟังวิพากษ์ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 อีกครั้ง รวมทั้งนำเสนอในระดับนโยบายต่อไป